THỜI KHÓA BIỂU

Tên file: THOI-KHOA-BIEU-CHINH-THUC.doc
Tải về

PHỤ LỤC 2

 

UBND HUYỆN TÂN HỒNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TÂN THÀNH B2              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU

NĂM HỌC: 2020 – 2021

(Áp dụng từ ngày 07/9/2020)

 

KHỐI 1

1A Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 

SÁNG

 

 

1 CC/HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Toán Tiếng Anh Toán Toán
4 BD BD Tiếng Anh TNXH HĐTN
 

CHIỀU

 

2 Sinh hoạt chuyên môn
3 Âm nhạc Mỹ thuật HĐTN (***)
4 Tiếng Việt Thể dục Đạo đức (***)
5 Tiếng Việt Thể dục TNXH(***)

 

 

1C Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 

SÁNG

 

 

1 CC/HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Toán TNXH Toán Toán
4 Mỹ thuật BD Đạo đức TNXH HĐTN
 

CHIỀU

 

2 Thể dục Sinh hoạt chuyên môn
3 Thể dục HĐTN(***) Âm nhạc
4 BD Tiếng Anh Tiếng Việt
5 Tiếng Anh Tiếng Việt

 

KHỐI 2

2A Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 

SÁNG

 

 

1 CC Chính tả Tập đọc Chính tả Tập làm văn
2 Tiếng Anh Kể chuyện LT – C Tập viết Toán
3 Tiếng Anh Toán Toán Toán TN-XH
4 Âm nhạc BD Thủ công Đạo đức HĐTT
Bồi dưỡng Bồi dưỡng
 

CHIỀU

 

2 Tập đọc Thể dục Sinh hoạt chuyên môn
3 Tập đọc Thể dục
4 Toán Mỹ thuật
5

 

2C Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 

SÁNG

 

 

1 CC Chính tả Tập đọc Chính tả Tập làm văn
2 Tập đọc Toán LT – C Tập viết Kể chuyện
3 Tập đọc Mỹ thuật Toán Toán Toán
4 Toán Âm nhạc Thủ công TN-XH Đạo đức
5 Bồi dưỡng Bồi dưỡng HĐTT
 

CHIỀU

 

2 Tiếng Anh Sinh hoạt chuyên môn
3 Tiếng Anh
4 Thể dục BD
5 Thể dục

 

Khối 3

3A Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 

SÁNG

 

 

1 CC Tiếng Anh Âm nhạc Tập làm văn
2 Tập đọc Tiếng Anh Mỹ thuật Chính tả
3 Tập đọc, KC Thể dục Toán
4 Toán Thể dục HĐTT
Bồi dưỡng   Bồi dưỡng
 

CHIỀU

 

2 Chính tả Tập đọc Tập viết Sinh hoạt chuyên môn
3 Đạo đức Toán LT – C
4 Toán Thủ công Toán
5 TN – XH TN-XH

 

 

3B Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 

SÁNG

 

 

1 CC Chính tả Tập đọc LT – C Tập làm văn
2 Tập đọc Tập viết Toán Toán Chính tả
3 Tập đọc, KC Toán Thủ công TN-XH Toán
4 Toán TN – XH Đạo đức BD HĐTT
 

CHIỀU

 

2 Bồi dưỡng Bồi dưỡng Sinh hoạt chuyên môn
3 Mỹ thuật Âm nhạc
4 Tiếng Anh Thể dục
5 Tiếng Anh Thể dục

 

3C Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 

SÁNG

 

 

1 CC Tập đọc LT – C Tập làm văn
2 Toán Toán Chính tả
3 Thủ công TN-XH Toán
4 BD Mỹ thuật HĐTT
 

CHIỀU

 

2 Tập đọc Chính tả Âm nhạc Sinh hoạt chuyên môn
3 Tập đọc, KC Toán Thể dục Bồi dưỡng
4 Toán TN – XH Thể dục Tiếng Anh
5 Đạo đức Tập viết Tiếng Anh

 

Khối 4

4A Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 

SÁNG

 

 

1 CC Thể dục Tiếng Anh
2 Thể dục Tiếng Anh
3 Bồi dưỡng Mỹ thuật
4
 

CHIỀU

 

2 Âm nhạc Chính tả Tập đọc Tập làm văn Tập làm văn
3 Đạo đức (*) LT – C Toán LT – C Kể chuyện
4 Toán (*) Toán Lịch sử Toán Toán
5 Tập đọc Khoa học Kỹ thuật Khoa học Địa lý HĐTT

 

4B Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 

SÁNG

 

 

1 CC Chính tả Tập đọc Tập làm văn Tập làm văn
2 Tập đọc LT – C Toán LT – C Kể chuyện
3 Toán Toán Lịch sử Toán Toán
4 Đạo đức Khoa học Kỹ thuật Khoa học Địa lý
5 Bồi dưỡng Bồi dưỡng HĐTT
 

CHIỀU

 

2 Tiếng Anh Thể dục
3 Tiếng Anh Thể dục
4 Mỹ thuật Âm nhạc
5

 

4C Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 

SÁNG

 

 

1 CC Chính tả Tiếng Anh
2 Mỹ thuật Toán Tiếng Anh
3 Thể dục Âm nhạc
4 Thể dục LT – C
5 Bồi dưỡng
 

CHIỀU

 

2 Tập đọc Tập đọc Tập làm văn Tập làm văn
3 Toán Toán LT – C Kể chuyện
4 Đạo đức Lịch sử Toán Toán
5 Khoa học Kỹ thuật Khoa học Địa lý

HDTT

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI 5

5A Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 

SÁNG

 

 

1 CC Chính tả Tiếng Anh Mỹ thuật Tập làm văn
2 Tập đọc LT – C Tiếng Anh Thể dục Kể chuyện
3 Toán Toán Âm nhạc Thể dục Toán
4 Đạo đức Khoa học Địa lý
5 Bồi dưỡng Bồi dưỡng HĐTT
 

CHIỀU

 

2 Tập đọc Tập làm văn
3 Toán LT – C
4 Lịch sử Toán
5 Kỹ thuật Khoa học

 

 

5C Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 

SÁNG

 

 

1 CC Chính tả Tập đọc Toán Thể dục
2 Tập đọc LT – C Toán Đạo đức (**) Thể dục
3 Mỹ thuật Toán Kể chuyện Khoa học (**) Tiếng Anh
4 Toán Khoa học LT – C Lịch sử(**) Tiếng Anh
5 Địa lý Bồi dưỡng
 

CHIỀU

 

2 Tập làm văn Tập làm văn
3 Kỹ thuật   Toán
4 Âm nhạc HĐTT
5  

 

Thời khoá biểu này được áp dụng từ ngày 07/9/2020. Trong khi thực hiện nếu gặp khó khăn hay chưa phù hợp thực tế, GVCN, GV bộ môn liên hệ với Bộ phân chuyên môn  để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Tân Thành B, ngày  01 tháng 9  năm 2020

KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                          Bùi Ngọc Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN TÂN HỒNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TÂN THÀNH B2              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN BỘ MÔN

MÔN: ÂM NHẠC

GIÁO VIÊN: PHAN THỊ NGỌC HUYỀN

 

CA DẠY TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
 

 

Sáng

1 CC 3A
2
3 4C 5A
4 2A 2C
5
 

 

Chiều

1 Sinh hoạt chuyên môn
2 4A 3C
3 1A 1C 3B
4 5C 4B
5

 

MÔN: MỸ THUẬT

GIÁO VIÊN: BÙI MINH VƯƠNG

 

CA DẠY TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
 

 

Sáng

1 CC 5A
2 4C 3A
3 5C 2C 4A
4 1C 3C
5
 

 

Chiều

1 Sinh hoạt chuyên môn
2
3 3B 1A
4 4B 2A
5

 

 

 

 

 

 

 

MÔN: ANH VĂN

GIÁO VIÊN: VÕ THỊ THU AN

 

CA TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
 

 

Sáng

1 CC 3A 5A 4A 4C
2 2A 3A 5A 4A 4C
3 2A 1A 5C
4 1A 5C
5
 

 

Chiều

1 Sinh hoạt chuyên môn
2 4B 2C
3 4B 2C
4 3B 1C 3C
5 3B 1C 3C

 

MÔN: THỂ DỤC

GIÁO VIÊN: ĐẶNG VĂN NGỌC

 

CA TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
 

 

Sáng

1 CC 4A 5A 5C
2 4A 5A 5C
3 4C 3A
4 4C 3A
5
 

 

Chiều

1 Sinh hoạt chuyên môn
2 1C 2A 4B
3 1C 2A 3C 4B
4 2C 1A 3C 3B
5 2C 1A 3B

 

Thời khoá biểu này được áp dụng từ ngày 07/9/2020. Trong khi thực hiện nếu gặp khó khăn hay chưa phù hợp thực tế, GVCN, GV bộ môn liên hệ với Bộ phân chuyên môn  để có biện pháp khắc phục kịp thời.

 

Tân Thành B, ngày  01 tháng 9  năm 2020

  1. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                           Bùi Ngọc Tuấn

 

 

 

LỊCH DẠY TIẾT CHUẨN

 

HỌ VÀ TÊN TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5
(*)

Đỗ Văn Bàng

Dạy 4A

buổi chiều

( 2 TIẾT)

1
2 Đạo đức

Chiều (4A)

3 Toán ( 4A)
4
5
(**)

Bùi Ngọc Tuấn

Dạy lớp 5C buồi Sáng

( 4 TIẾT)

1 Toán
2 Đạo đức (**)
3 Khoa học (**)
4 Lịch sử(**)
(***)

Phan Đức Đông

( 6 TIẾT)

 

1
2
3 Đạo đức

Sáng (1A)

Khoa học

Sáng (4C)

4 TNXH

Sáng (1A)

Đạo đức

Sáng (4C)

3 HĐTN

Chiều (1C)

HĐTN

(chiều: 1A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN TÂN HỒNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TÂN THÀNH B2              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THỜI GIAN BIỂU

NĂM HỌC: 2020 – 2021

(Áp dụng từ ngày 07/9/2020)

 

 

* Thời gian:

Tiết Buổi sáng bắt đầu Buổi chiều bắt đầu Ghi chú
1 7 giờ 10 – 7 giờ 45 Mỗi tiết học trung bình 35 phút giữa các tiết học có thời gian nghỉ.
2 7 giờ 50 – 8 giờ 25 13 giờ 30 – 14 giờ 05
3 8 giờ 30 – 9 giờ 5 14 giờ 10 – 14 giờ 45
Nghỉ giải lao

( 30 PHÚT)

9 giờ  10 – 9 giờ 40 14 giờ 50 – 15 giờ 15
4 9 giờ 40 – 10 giờ 15 15 giờ 20 – 15 giờ 55
5 10 giờ 20 16 giờ 00 – 16 giờ 35

 

Thời khoá biểu này được áp dụng từ ngày 07/9/2020. Trong khi thực hiện nếu gặp khó khăn hay chưa phù hợp thực tế, GVCN, GV bộ môn liên hệ với Bộ phân chuyên môn  để có biện pháp khắc phục kịp thời.

 

Tân Thành B, ngày  01 tháng 9  năm 2020

  1. HIỆU TRƯỞNG                    

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                           Bùi Ngọc Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH DẠY CÁC ĐIỂM

 

ĐIỂM BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 SÁNG 1A

(2A)

3A

 

5A

1A

2A

(3A)

 

5A

1A

2A

(3A)

(4A)

(5A)

1A

2A

 

(4A)

(5A)

1A

2A

3A

 

5A

CHIỀU 1A

2A

 

4A

 

(1A)

(2A)

3A

4A

 

(1A)

 

3A

4A

5A

 

 

3A

4A

5A

 

 

4A

2 SÁNG 3B

4B

3B

4B

3B

4B

3B

4B

3B

4B

CHIỀU (3B)

(4B)

    (3B)

(4B)

 
3 SÁNG 1C

2C

 

(4C)

5C

1C

2C

 

4C

5C

1C

2C

3C

 

5C

1C

2C

3C

 

5C

1C

2C

3C

(4C)

(5C)

CHIỀU 1C

(2C)

3C

4C

 

(1C)

(2C)

3C

4C

 

1C

 

(3C)

4C

5C

 

 

(3C)

4C

 

 

 

 

4C

5C

* Ghi chú: (…) là giáo viên bộ môn dạy